Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Home
Vox Patrum
The Commission of the Research of Christian Antiquity
The Conferences
News
Contact us

Strona główna

Vox Patrum

Sympozja

Komisja Badań

Kontakt

Actualia

Przez trudy do gwiazd [parafraza słów: Non est ad astra mollis e terris via] (Seneka, Szalejący Herkules)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

Sympozja to forma działalności, przez którą Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim prowadził koordynację polskich badań nad antykiem chrześcijańskim. Miały one nie tylko dokształcać, ale przede wszystkim ułatwić spotkania, wzajemne poznanie, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń polskich badaczy antyku chrześcijańskiego i kultury klasycznej. Tego rodzaju organizowane sympozja były przez długi czas jedyną w Polsce platformą, na której mogli się spotykać patrologowie oraz inni świeccy i duchowni badacze problematyki starożytnego chrześcijaństwa. W ciągu 40 lat swego istnienia Ośrodek zorganizował aż 33 ogólnopolskie, przeważnie dwudniowe sympozja, podczas których wygłoszono kilkaset prelekcji w formie dłuższych referatów lub komunikatów, nierzadko z udziałem prelegentów zagranicznych. Sześć z tych spotkań poświęcono różnym zagadnieniom tłumaczenia pism starożytnych, zwłaszcza wczesnochrześcijańskich, a większość pozostałych jakiemuś wybranemu tematowi; trzy z nich odbyły się w pałacu ks. kard. Karola Wojtyły (13-14 II 1970; 26-27 V 1971; 12-13 II 1974) w Krakowie, który nie tylko je opłacał, ale w większości obrad osobiście uczestniczył; innym razem (31 V - 2 VI 1976) zorganizowane w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie w całości opłacił, a także pieniężnymi lub materialnymi datkami na ręce prof. L. Małunowiczówny kilkakrotnie wspierał. Wszystkie sympozja miały zawsze charakter otwarty, brali w nich udział ludzie z całej Polski, specjaliści i sympatycy różnych dziedzin starożytności chrześcijańskiej, świeccy i duchowni, katolicy, prawosławni i protestanci, wierzący i niewierzący, a łączyło ich jedno - zainteresowanie antykiem chrześcijańskim i kulturą klasyczną.

Sympozja zorganizowane dotychczas przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześ-cijańskim KUL, zob. tutaj