VOX PATRUM 36 (2016) t. 66

Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła

Doktryny geopolityczne i ideologie władzy

w starożytności i wczesnym średniowieczu

A Woman in the History of Salvation according to the Church Fathers

Geopolitical Doctrines and Ideologies of Power

in Antiquity and the Early Middle Ages

  

Książkowe wydanie "Vox Patrum" 36 (2016) t. 66 zostało sfinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, i jest wersją pierwotną w stosunku do wersji internetowej (The paper edition of "Vox Patrum" 36 (2016) vol. 66 was founded by the John Paul II University of Lublin, and it is primary release to the internet version).

Recenzenci tomu (Reviewers of this volume): ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL, Lublin), dr hab. Jacek Bonarek (UJK, Kielce), dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ (Łódź), ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM, Poznań), ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW (Warszawa), dr Oleksandr Kashchuk (Uniwersytet Iwana Franki – UKU, Lwów), o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (Kraków), prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (UŁ, Łódź), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), dr hab. Stanisław Turlej (UJ, Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO, Opole), prof. dr hab. Marek Wilczyński (UP, Kraków), ks. dr Grzegorz Wójcik (WSD, Rzeszów), ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM (Poznań), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK, Toruń).

 

Od Redakcji (Preface)

Full text

ARTYKUŁY

(Articles)

„Exempla” starotestamentalnych kobiet w interpretacji „Prima Clementis” (The „Exempla” of Old Testament Women in the Interpretation of „Prima Clementis”– ks. W. Turek

Full text with Abstract

Kobieta i jej rola w historii zbawienia według Klemensa Aleksandryjskiego (Woman and Her Role in the History of Salvation according to Clement of Alexandria) – S. Łucarz SJ

Full text with Abstract

Postacie kobiece Starego Testamentu w alegorycznej egzegezie Orygenesa (Female Characters of the Old Testament in the Allegorical Exegesis of Origen– ks. M. Szram

Full text with Abstract

Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia (Women in Tertullian’s Works in the Context of History of Salvation– ks. D. Zalewski

Full text with Abstract

Kobieta jako pokusa dla mnicha według Ewagriusza z Pontu (Woman as a Temptation for a Monk according to Evagrius of Pontus– ks. L. Misiarczyk

Full text with Abstract

Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana Chryzostoma (The Teaching Function of a Woman in the Statements of John Chrysostom) – ks. P. Szczur

Full text with Abstract

Fizjologia i rozrodczość kobiety w pismach Metodego z Olimpu i Ambrożego z Mediolanu (Female Physiology and Human Reproduction in the Writings of Methodius of Olympus and Ambrose of Milan– M. Mejzner SAC

Full text with Abstract

Kobiety a ruchy heretyckie według „Diversarum hereseon liber” Filastriusza z Brescii (Women and Heretical Movements in “Diversarum hereseon liber” by Philastrius of Bresciay– ks. M. Szram

Full text with Abstract

Ewa – pierwsza kobieta w świetle pism świętego Augustyna (Eve – the First Woman in the St. Augustine’s Scriptures– ks. A. Żurek

Full text with Abstract

Kobieta w pismach Jana Kasjana (Woman in the Writings of John Cassian– ks. A. Nocoń

Full text with Abstract

Gomer – antyideał żony czy wzorcowa metafora relacji oblubieńczej na podstawie Hieronimowego Komentarza do Oz 1-3? (Gomer – the Anti-Ideal of Wife or the Model Metaphor of Bride’s Relation on the Basis of St. Jerome’s Comment on Ho 1-3?– M. Jóźwiak

Full text with Abstract

San Cesario di Arles e i suoi continuatori e il monachesimo femminile (Saint Caesarius of Arles and His Followers and Women Monasticism– B. Degórski O.S.P.P.E.

Full text with Abstract

Sylwetki kobiet w traktacie „O narodzinach i zgonach świętych Ojców” Izydora z Sewilli (Female Figures in Isidore’s of Seville “De ortu et obitu Patrum”– T. Krynicka

Full text with Abstract

Istotne i charakterystyczne elementy duchowości Matek Pustyni (Important and Characteristic Elements of the Spirituality of the Desert Mothers) – bp P. Turzyński

Full text with Abstract

„Gothorum Romanorumque consensus”. Jedność Gotów i Rzymian w działalności politycznej Amalasunty (“Gothorum Romanorumque Consensus”. The Unity of Goths and Romans in Amalasuntha’s Political Activity) – T. Skibiński SAC

Full text with Abstract

***

Żołnierze „scholae palatinae” – „nowi pretorianie” późnego cesarstwa (The “Scholae Palatinae” – “New Praetorians” of the Late Roman Empire– I. Łuć

Full text with Abstract

Bałkany w ujęciu historiografii kościelnej V wieku związanej ze środowiskiem konstantynopolitańskim (Balkans in the Light of Constantinopolitan Ecclesiastical Historiography [Fifth Century]– S. Bralewski

Full text with Abstract

Wizygoci w rejonie Bałkanów w teorii i praktyce politycznej dworów późnego Cesarstwa Rzymskiego (Visigoths in the Balkans Region in Theory and Political Practice of the Courts of the Late Roman Empire– M. Wilczyński

Full text with Abstract

Pogańskie idee polityczne w chrześcijańskim świecie. Władza, jej granice i źródła legitymizacji w ocenie autora dialogu Περι πολιτικης επιστημες (De scientia politica) (Pagan Political Ideas in a Christian World: Power, its Limits and Legitimization in the Eyes of the Author of Περι πολιτικης επιστημες [De scientia politica]– T. Wolińska

Full text with Abstract

The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact SimocattaA. Kotłowska – Ł. Różycki

Full text with Abstract

Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457). Problem huński i jego wpływ na relacje między Cesarstwem Wschodnim a Zachodnim (The Western Policy of Emperor Marcian (450-457). The Problem of Huns and its Influence on the Relationship between the Eastern and the Western Roman Empire– Ł. Pigoński

Full text with Abstract

Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VII wieku (The Activity of the Emperor in the Context of the Christological Controversy in Byzantium of the Seventh CenturyO. Kashchuk

Full text with Abstract

Rola cara Piotra (927-969) w życiu bułgarskiego Kościoła. Kilka uwag (The Role of Tsar Peter (927-969) in the Life of the Bulgarian Church. A Few RemarksM.J. Leszka

Full text with Abstract

Rola carycy Marii-Ireny Lekapeny w recepcji elementów bizantyńskiego modelu władzy w pierwszym państwie bułgarskim (The Role of Empress Maria-Irene Lekapene in the Reception of the Elements of Byzantine Model of Power in the First Bulgarian State– Z.A. Brzozowska

Full text with Abstract

Stefan Uroš II Milutin – działalność fundacyjna serbskiego króla (Stefan Uroš II Milutin – Foundation Activity of the Serbian King– A. Piórecka

Full text with Abstract

PRZEKŁADY
(Translations)

Psalmy Salomona [Psalmi Salomonis] (The Psalms of Solomon), wstęp, przekład i przypisy (introduction, translation and notes) ks. A. Tronina

Full text 

Afrahat – Mowa XIII – O szabacie [Demonstratio XIII: De sabbato, PSyr 1, 541-572] (Aphrahat – Expositio XIII: About the Sabbath, PSyr 1, 541-572), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and commentary) ks. A. Uciecha

Full text 

Św. Hieronim – Komentarz Do Księgi Izajasza X 34, 1 - X 35, 10 [Commentarii in Esaiam, CPL 584] (St. Jerome – Commentary on Isaiah X 34, 1 - X 35, 10), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and commentary) Ł. Krzyszczuk

Full text 

Wenancjusz FortunatWiersze o znakomitych matronach: Bertoarze, Bertechildzie, Palatynie i Armentarii. Tekst łacińsko-polski [Carmina II 11; VI 4; VII 6; X 15, CPL 1033] (Venantius Fortunatus – Poems about Excellent Matrons: Bertoara, Bertechilda, Palatina and Armentaria. Latin-Polish Text), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and commentary) ks. T. Gacia

Full text 

RECENZJE
(Reviews) 
Full text

K. Corrigan, Evagrius and Gregory. Mind, Soul and Body in the 4th Century, Ashgate Studies in Philosophy and Theology in Late Antiquity, Farnham 2009, Ashgate – ks. L. Misiarczyk

J. Konstantinovsky, Evagrius Ponticus. The Making of a Gnostic, Farnham 2009, Ashgate – ks. L. Misiarczyk

G. Tsakiridis, Evagrius Ponticus and Cognitive Science. A Look at Moral Evil and the Thoughts, Eugene 2010, Pickwick Publications – ks. L. Misiarczyk

A. Cassiday, Reconstructing the Theology of Evagrius Ponticus, Beyond Heresy, Cambridge 2013, Cambridge University Press – ks. L. Misiarczyk

A. Siemieniewski – M. Kiwka, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania, Wrocław 2013, Wydawnictwo Tumskie – ks. R. Groń

Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski – B. Górka, Kraków 2015, Wydawnictwo WAM – K. Klusek

Epifaniusz z Salaminy, Panarion: herezje 1-33, tłum. M. Gilski, oprac. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – ks. D. Piasecki

J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstanty­­nopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – ks. S. Longosz

J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstanty­­nopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – ks. P. Szczur

Jan Chryzostom, Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp J. Szwed-Kostecka, opracowanie ks. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – ks. P. Szczur

Św. Nicetas z Remezjany, Pisma, tłum. M. Przyszychowska – P. Szewczyk – L. Nieścior, wstęp i opracowanie L. Nieścior, Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 2015, Wydawnictwo M – ks. J. Grzywaczewski

M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Poznań 2015, Wydawnictwo św. Wojciech – K. Klusek

M. Starowieyski, Sobory niepodzielonego Kościoła, Kraków 2016, Wydawnictwo M – K. Klusek

BIBLIOGRAFIE

(Bibliographies)

Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w latach 2014-2015 (A List of Dissertations on Christian Antiquity in Selected Academic Centers from 2014 to 2015) – J. Figiel SDS

Full text

SPRAWOZDANIA

(Reports) Full text

Metody z Olimpu: stan badań i perspektywy [Jena, Uniwersytet Fryderyka Schillera, 19-22 II 2015] (Methodius of Olympus: the State of Research and Perspectives [Jena, Friedrich Schiller University, 19-22 II 2015]) – M. Mejzner SAC – F. Candido

Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła [Sekcja Patrystyczna, Częstochowa, 21-23 IX 2015] (A Woman in the History of Salvation according to the Church Fathers  [The Patristic Section, Częstochowa, 21-23 IX 2015]) – ks. P. Szczur

Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis” [Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015] (Desert Fathers and John Cassian – the Father of Western Monasticism. On the 50th Anniversary of the Decree on the Renewal of Religious Life “Perfectae Caritatis” [University of Silesia in Katowice, 25-26 IX 2015]) – ks. P. Szczur

Ogólnopolska konferencja historyków starożytnych „Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje” [Lublin, UMCS, 28-30 IX 2015] (The Conference of the Polish Scholars of Antiquity: “Violence in the Ancient World: the Source, Structure, Interpretations” [Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 28-30 IX 2015]) – P. Kochanek 

Egzegeza św. Hieronima [Saint-Étienne, 15 X 2015; Lyon, 16 X 2015] (Exegesis of St. Jerome [Saint-Étienne, 15 X 2015; Lyon, 16 X 2015]) – ks. P. Szczur

XIII Spotkanie Okrągłego Stołu Towarzystwa Studiów Syriackich [Paryż, 13 XI 2015] (XIIIth Round Table of the Syriac Studies Society [Paris, 13 XI 2015]) – ks. J. Żelazny

III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany” [Lublin, 26-27 XI 2015] (III Byzantine Studies Conference of cycle “Selected Aspects of Byzantine Culture” entitled: “The Doctrines and Ideologies of Geopolitical Power in the Byzantine Empire and its Impact on the Balkans” [Lublin, 26-27 XI 2015]) – P. Kochanek

Chrześcijańskie malarstwo w Nubii [Warszawa, UKSW, 27 XI 2015] (Christian Painting in Nubia [Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, 27 XI 2015]) – ks. P. Szczur

Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2015/2016 (Meetings of the Byzantine Comission of the Polish Historical Society in the Academic Year 2015/2016)– P. Kochanek

Pogrzeb śp. dr Alicji Stępniewskiej [Lublin, 15 II 2016] (The Funeral of Dr. Alicja Stępniewska [Lublin, 15 II 2016])– ks. S. Longosz

Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii [Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016] (Holy Hero(in)es. Literary Constructions of Heroism in Late Antique and Early Medieval Hagiography [Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016])– J. Figiel SDS

Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami [Lublin, KUL, 17-19 V 2016] (Church Fathers in the Polemics against Heresies [John Paul II Catholic University, Lublin, 17-19 V 2016]) – J. Figiel SDS

Chrzest Polski a konwersja innych narodów [Warszawa, UKSW, 11-12 V 2016] (The Baptism of Poland and Conversion of Other Nations [Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, 11-12 V 2016]) – M. Mejzner SAC

Miłość, przyjaźń i cnota [Antofogasta, Universidad Católica del Norte, 14-16 VI 2016] (Love, Friendship and Virtue [Catholic University of the North, Antofogasta, Chile, 14-16 VI 2016]) – ks. P. Wygralak

INFORMACJE

(Information) Full text

V Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Filozofii Starożytnej (5th International Conference of the Society For Ancient Philosophy)

X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azji i Oceanii (10th Annual Conference of Asia-Pacific Early Christian Studies Society)

Doroczne Spotkanie Sekcji Patrystycznej 2016 (The Annual Meeting of the Patristic Section 2016)

VIII Sympozjum dotyczące studiów nad Nowym Testamentem i wczesnym chrześcijaństwem na Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii (VIII UNISA Symposium of New Testament and Early Christian Studies in Pretoria)

Sympozjum patrystyczne o Janie Chryzostomie (Patristic Symposium on John Chrysostom)

Jan Chryzostom i Sewerian z Gabali: homileci, egzegeci i teolodzy (John Chrysostom and Severian of Gabala: Homilists, Exegetes and Theologians)

Choroba i medycyna w krajach śródziemnomorskich. Aspekty historyczno-kulturowe (Disease and Medicine in Mediterranean Countries. Historical and Cultural Aspects)

Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej (The Ideal Image of a Woman in the Greek and Roman Literature)

Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza: Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim (The Conference of the Polish Researches of Antiquity: Power and Powerlessness of the Authority, Community and Entity in the Greek-Roman and Byzantine World)

Origeniana Duodecima

II Konferencja z cyklu „Wczesne wieki chrześcijaństwa” w Brisbane (2nd “The Early Christian Centuries” Conference in Brisbane)

IN MEMORIAM

Magister Andrzej Malinowski [28 VII 1949  - 26 I 2016] (MA Andrzej Malinowski [28 VII 1949  - 26 I 2016]) – ks. S. Longosz

Full text 

Doktor Alicja Stępniewska [10 IV 1945 - 9 II 2016]. Polonistka propagatorem myśli Ojców Kościoła (Doctor Alicja Stępniewska [10 IV 1945 - 9 II 2016]. Polish Philologist – the Propagator of the Thought of the Church Fathers) –  ks. S. Longosz

Full text 

Profesor Oktawiusz Jurewicz [30 IV 1926 - 28 IV 2016] (Professor Oktawiusz Jurewicz [30 IV 1926 - 28 IV 2016]) – ks. J. Naumowicz – M. Salamon

Full text