VOX PATRUM 37 (2017) t. 67

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Bogdana Częsza

Festschrift for Rev. Prof. Bogdan Częsz

  

Książkowe wydanie "Vox Patrum" 37 (2017) t. 67 zostało sfinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, i jest wersją pierwotną w stosunku do wersji internetowej (The paper edition of "Vox Patrum" 37 (2017) vol. 67 was founded by the John Paul II University of Lublin, and it is primary release to the internet version).

Recenzenci tomu (Reviewers of this volume): ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL, Lublin), ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM, Poznań), prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Rzym), ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW (Warszawa), dr Oleksandr Kashchuk (Uniwersytet Iwana Franki – UKU, Lwów), o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO, Opole), ks. dr Grzegorz Wójcik (WSD, Rzeszów), ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM (Poznań), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK, Toruń), dr Viktor Zhukovskyy (UKU, Lwów)

 

Od Redakcji (Preface)

Full text

LISTY GRATULACYJNE

(Commendation Letters for Rev. Professor Bogdan Częsz)

List gratulacyjny Jerzego A. Wojtczaka-Szyszkowskiego – profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego (A Commendation Letter from Prof. Jerzy A. Wojtczak-Szyszkowski – Professor Ordinary of University of Warsaw)

Full text

List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Wojciecha Polaka – Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski (A Commendation Letter from Archbishop Wojciech Polak, Metropolitan Archbishop of Gniezno, Primate of Poland)

Full text

List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (A Commendation Letter from Archbishop Stanisław Gądecki, Metropolitan Archbishop of Poznań, President of Polish Bishops’ Conference)

Full text

List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski (A Commendation Letter from Archbishop Marek Jędraszewski, Metropolitan Archbishop of Kraków, President of the Scientific Council of Polish Bishops’ Conference)

Full text

List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Józefa Michalika – Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Przemyskiej (A Commendation Letter from Archbishop Józef Michalik, Archbishop Senior of Przemyśl Diocese)

Full text

List gratulacyjny J.E. Biskupa Andrzeja Czai – Biskupa Opolskiego (A Commendation Letter from Bishop Andrzej Czaja of Opole Diocese)

Full text

List gratulacyjny J.E. Biskupa Ignacego Deca – Biskupa Świdnickiego (A Commendation Letter from Bishop Ignacy Dec of Świdnica Diocese)

Full text

List gratulacyjny J.E. Biskupa Andrzeja Dziuby – Biskupa Łowickiego (A Commendation Letter from Bishop Andrzej Dziuba of Łowicz Diocese)

Full text

List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama – Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (A Commendation Letter from Rev. Prof. Mariusz Szram – President of the Patristic Section at the Commission for the Catholic Doctrine of Polish Bishops’ Conference)

Full text

Tabula gratulatoria

Full text

BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH

KS. PROF. BOGDANA CZĘSZA

(Rev. Prof. Bogdan Częsz Biography and Bibliography)

Ks. Prof. dr hab. Bogdan Częsz: „curriculum vitae” (Rev. Prof. Bogdan Częsz: „Curriculum Vitae”) – ks. P. Wygralak

Full text

Bibliografia drukowanych prac Ks. Prof. dra hab. Bogdana Częsza (Publications of Rev. Prof. Bogdan Częsz– M. Przepióra CSFFM

Full text

ARTYKUŁY

(Articles) 

Czwarta Księga Machabejska tłem „Mowy” XV św. Grzegorza z Nazjanzu (The Fourth Book of the Maccabees as Background of “Oratio” XV by St. Gregory of Nazianzen) – ks. G. Baran

Full text with Abstract

La réception du livre d’Amos par les Peres. Proposition méthodologique (The Reception of the Book of Amos by the Church Fathers: A Methodological Proposal) – M.-L. Charpin-Ploix

Full text with Abstract

Księga proroka Zachariasza w egzegezie Dydyma Aleksandryjskiego i św. Hieronima (The Book of Prophet Zechariah in the Exegesis of Saint Jerome and Didymus of Alexandria) – ks.. B. Czyżewski

Full text with Abstract

Il soggiorno di sant’Ilarione di Gaza in Dalmazia secondo la „Vita S. Hilarionis” di san Girolamo (The Sojourn of St. Hilarion of Gaza in Dalmatia according to the “Vita S. Hilarionis” of St. Jerome) – B. Degórski O.S.P.P.E.

Full text with Abstract

Metoda wykresograficzna (wykresografia) w służbie teologii (Diagramo-graphic Method (Diagramography) in the Service of Theology) – ks. F. Drączkowski)

Full text with Abstract

L’opération propre de l’Esprit Saint d’apres Didyme l’Aveugle (Proper Operation of the Holy Spirit according to Didymus the Blind) – Rev. J. Grzywaczewski

Full text with Abstract

Логоси у вченні св. Максима Ісповідника як епістемологічні принципи стосунку Бога з людиною і світом (Logoi in St. Maximus the Confessor as Epistemological Principles of Relationship between God and the World) – M. Hupalo STB

Full text with Abstract

Sługa Jahwe w interpretacji św. Hieronima (The Servant of Yahweh in the Interpretation of St. Jerome) – M. Jóźwiak

Full text with Abstract

Grzeszna kobieta (Łk 7, 36-50) jako obraz Kościoła w nauczaniu św. Ambrożego (Sinful Woman [Lk 7:36-50] as an Image of the Church in the Teaching of St. Ambrose) – ks. W. Kamczyk

Full text with Abstract

Logos-Sarx Christology and the Sixth-Century Miaenergism – O. Kashchuck

Full text with Abstract

Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie „Libri Poenitentiales” (General Principles Concerning Penitential Practices on the Basis of “Libri Poenitentiales”) – ks. M. Kieling

Full text with Abstract

Statystyczno-porównawcza analiza XXIII Międzynarodowego Kongresu Bizantynologicznego (Belgrad, 22-27 VIII 2016) (Statistical and Comparative Analysis of the 23rd International Congress of Byzantine Studies [Belgrade, 22-27 August 2016]) – P. Kochanek

Full text with Abstract

Początki chrześcijańskiego tekstu Pisma Świętego (The Beginnings of the Christian Text of Scripture) – ks. J. Królikowski

Full text with Abstract

W kręgu problematyki stosunków Kościoła i państwa w świecie późnego antyku (On the Range of Problems Concerning the Relationship between the Church and the State in the Late Antiquity) – A. Leska

Full text with Abstract

Geneza chrześcijańskiej posługi hospicyjnej (The Genesis of Christian Hospice Care) – K. Leśniewski

Full text with Abstract

Chrześcijańskie widowiska zastępcze w propozycji Ojców Kościoła (Christian Substitute Spectacles in Proposal of Certain Church Fathers) – ks. S. Longosz

Full text with Abstract

Wojskowe monety Nerona. Typy ADLOCVT COH i DECVRSIO (Neron’s Military Coins. The Types ADLOCVT COH and DECVRSIO) – I. Łuć

Full text with Abstract

Rola eunuchów na dworze cesarzy bizantyńskich. Przypadek Narzesa (The Role of Eunuchs in Byzantine Courts. The Case of Narses) – R. Malinowski

Full text with Abstract

Dwie wersje Modlitwy Pańskiej odczytane w kluczu inicjacyjnym (Two Versions of the Lord’s Prayer Read By Using the Initiation Method) – Rev. L. Mateja

Full text with Abstract

La difesa dell’identità del corpo risorto con quello terreno nel „De resurrectione” di Metodio di Olimpo (An Apology of the Identity of the Resurrected Body in Respect of the Earthly One in Methodius of Olympus’ “De resurrectione”) – M. Mejzner SAC

Full text with Abstract

Pieniądz w „Historia Lausiaca”  autorstwa Palladiusza z Helenopolis (Money in „Historia Lausiaca” by Palladius of Helenopolis) – I. Milewski

Full text with Abstract

Nieskończoność Boga u Orygenesa: przyczyna wielkiego nieporozumienia (The Infiniteness of God in Origen: a Great Misunderstanding) – D. Mrugalski OP

Full text with Abstract

„Uporządkujcie we mnie miłość” (Pnp 2, 4, LXX) w egzegezie wybranych autorów Wschodu i Zachodu (“You Set Charity in Order in Me” (Song 2:4, LXX) in the Exegesis of Selected Authors of the East and West) – ks. A. Nocoń

Full text with Abstract

Łaska Boża i jej nieodzowna pomoc w utrzymaniu nadziei w codziennym życiu człowieka na przykładzie pism Paulina z Noli (The “Surb Sargis” (The Indispensable Role of God’s Grace in Upholding the Virtue of Hope in Daily Life – the Case of Paulinus of Nola) – ks. J. Pałucki

Full text with Abstract

Oblicza śmierci człowieka w myśli Sulpicjusza Sewera (Aspects of Human Death according to Sulpicius Severus) – J. Pochwat MS

Full text with Abstract

Dreams in Evagrius Ponticus’ Life and Teaching – R. Peretó Rivas

Full text with Abstract

„Necator pauperum” i „necator egentium” w prawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku (“Necator Pauperum” and “Necator Egentium” in the Legislation of Gallic Synods from the 5th to the 7th Centuries) – T. Skibiński SAC

Full text with Abstract

Rodzina a wiara w „Passio SS. Perpetuae et Felicitatis” (Family and Faith in “Passio SS. Perpetuae et Felicitatis”) – B. Stawoska-Jundziłł

Full text with Abstract

Вплив святоотцівської спадщини і святих православної Церкви на формування богословської думки Архимандрита Софронія Сахарова (The Influence of the Patristic Heritage and the Saints of the Orthodox Church on Theological Thought Formation of the Archimandrite Sophronius Sakharov) – A. Sydorak

Full text with Abstract

Jan Chryzostom o śpiewie i muzyce. Zarys problematyki (John Chrysostom about singing and music. Outline of the Problem) – ks. P. Szczur

Full text with Abstract

Egzegeza literalna Starego Testamentu jako źródło herezji. Stanowisko Filastriusza z Brescii (The Literal Exegesis of the Old Testament as the Source of Heresies. The Position of Filastrius of Brescia) – ks. M. Szram

Full text with Abstract

Man’s Animality in the Light of St. Augustine’s Philosophical Works – ks. M. Terka

Full text with Abstract

„Episcopus”, „presbyter”, „sacerdos”, „diaconus”: niektóre wyjaśnienia papieża Innocentego I w „Liście do Decencjusza, biskupa Gubbio” (“Episcopus”, “Presbyter“, “Sacerdos”, “Diaconus”: Some Clarifications of Innocent I in His “Letter to Decentius, Bishop of Gubbio”) – ks. W. Turek

Full text with Abstract

Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszodada z Merw i Teodora Bar Koni. Zarys problematyki (Biblical Exegesis in the Syriac Commentaries of Aphrahat, Ephraim the Syrian, Ishodad of Merv and Theodore Bar Koni. The Outline of Issues) – ks. A. Uciecha

Full text with Abstract

Zalecenia i zachęty do życia doskonałego w korespondencji Grzegorza z Nazjanzu (Recommendations and Encouragement to Perfect Life in the Correspondence of Gregory of Nazianzus) – ks. N. Widok

Full text with Abstract

Pastoralne przesłanie komentarza św. Cezarego z Arles do Apokalipsy św. Jana (The Pastoral Message of the Commentary of St. Caesarius of Arles on the Apocalypse of St. John) – ks. P. Wygralak

Full text with Abstract

Hope Found, Hope Lost – Eschatological Aspects in the Interpretations of Israelites’ Wilderness Wanderings. Two Sides of One Story: Origen’s 27. Homily on the Book of Numbers and Jerome’s Letter – ks. M. Wysocki

Full text with Abstract

Творець і творіння, Бог і людина, сутність й енергія в богословській думці Атанасія Олександрійського (Creator and Creation, God and the Human Person, Essence and Energy in the Theology of Athanasius of Alexandria – V. Zhukovskyy) – V. Zhukovskyy

Full text with Abstract

Formuła σῶμα-σῆμα w „Księdze Tomasza Atlety” i jej aspekty ontyczno-etyczne (The Formula σῶμα-σῆμα in the „Book of Thomas Athleta” and Its Ontic-Ethical Aspects) – A.Z. Zmorzanka

Full text with Abstract

Biblijne uzasadnienie prymatu Biskupa Orientu na podstawie listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu (Biblical Justification of Primacy of the Bishop of Orient on the Basis of the Letters of Timothy I, Patriarch of Baghdad) – ks. J.W. Żelazny

Full text with Abstract

Symbol wiary jako przedmiot „disciplina arcani” w Kościele starożytnym (Symbol as a Subject of “Disciplina Arcani” in the Ancient Church) – ks. A. Żurek

Full text with Abstract

PRZEKŁADY

(Translations)

Święty Augustyn, List 87 [Do Emeryta] (Epistula 87 [ad Emeritum], CPL 262) (Saint Augustine, Letter 87 [to Emeritus], CPL 262), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and commentary) R. Toczko

Full text

Marek Mnich, O poście (De ieiunio, CPG 6099) (Mark the Monk, On Fasting, CPG 6099), wstęp (introduction) ks. K. Żółtaszek, komentarz (commentary) M. Warzocha, tłumaczenie (translation) – M. Warzocha – ks. K. Żółtaszek

Full text

Wenancjusz Fortunat, Wiersze opisowo-laudacyjne (tekst łacińsko-polski) (Carmina I 19; I 20; III 12, CPL 1033) (Venantius Fortunatus, The Descriptive-Laudatory Poems [Latin-Polish Text]), przekład (translation) ks. J. Adamiak – A. Budzeń – ks. T. Gacia – E. Kowalczyk – D. Szurgot – N. Turkiewicz, wstęp i komentarz (introduction and commentary) ks. T. Gacia

Full text