Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us

Strona główna

Vox Patrum

Wyszukaj

Archiwum

Kontakt

Varia

Początkiem szczęścia jest wyzwolenie z grzechu (Orygenes, Homilie o Księdze Ezechiela 1, 4)

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

 
  • Redakcja „Vox Patrum” zdecydowanie przeciwstawia się wszelkiej nierzetelności naukowej, dlatego teksty składane do Redakcji „Vox Patrum” nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane (bądź w j. polskim, bądź tłumaczone na inne języki), ani złożone do publikacji w innych redakcjach w tym samym czasie.
  • Aby zapobiec przypadkom tzw. „ghostwriting” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja „Vox Patrum” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów (jeśli taki miał miejsce) w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja „Vox Patrum” wymaga także podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). W przypadku, gdy autorzy nie uczynili tego samodzielnie w swojej pracy, prosimy o wypełnienie i przesłanie, drogą e-mailową w formacie PDF lub listownie na adres Redakcji (ul. Chopina 29/5a, 20-023 Lublin) „Oświadczenie Autora pracy” (pobierz tutaj), którego treść zostanie opublikowana wraz z artykułem.
  • Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja „Vox Patrum” będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).